De Poorters

Door uw lidmaatschap helpt u onze stichting bij haar werkzaamheden en helpt u de schitterende kunstschatten van Venetië te behouden. Tevens krijgt u als lid het Nieuwsbulletin van de Vereniging, een Jaarkroniek en uitnodigingen voor lezingen en een ledendag. Ook kunt u deelnemen aan Venetiëreizen voor leden .

Als u lid wilt worden of uw interesse kenbaar wilt maken, vult u dan het formulier rechts in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Inloggen

Voor vertrouwelijke informatie - ledenlijst e.d. - kunt u inloggen met uw individuele poortercode. Deze code staat vermeld op alle brieven die u van ons ontvangt. Indien u uw code niet meer weet kunt u de code opvragen per email.


Laatste nieuws

Vanaf nu publiceren wij ons nieuwsbulletin als pdf bestand. U kunt ons meest recente Nieuwsbulletin downloaden.

Nieuwsbulletins


Nieuwsbulletin nr. 94, september 2015

Geachte Poorters,

Zelf denk ik er liever nog niet aan, maar de “R” zit alweer in de maand. Herfst, mist en regen hebben iets melancholieks... zou in die mist boven het water van de Venetiaanse lagune de reden liggen dat Venetië zo een geliefd verhalendecor is? Het fijne nieuws is dat met de herfst de najaarslezing door Prof.dr. Arko Oderwald in aantocht is. Hij zal u antwoord geven op deze en andere vragen. In dit Nieuwsbulletin staat alle informatie over deze lezing op 31 oktober a.s.

Traditioneel herinnert ook de penningmeester rond deze tijd nogmaals aan de bijdrage voor het lopende jaar.
Wellicht brengt dit u ook op het idee een vriend of kennis over ons werk te vertellen en zo het aantal leden te laten groeien.

Maar er is meer in dit bulletin: er is een bericht van het bestuur, u krijgt informatie over een muzikaal uitje naar Maastricht en er is experimenteel nieuws van ondergetekende – in de hoop dat u zich laat inspireren eigen ideeën om te zetten in daden ten behoeve van Venetië.

Hartelijke groet,

Iris Contant
voorzitter

Voor wie het betreft: denkt u aan uw contributie 2015?

Alle leden die hun bijdrage voor 2015 nog niet hebben betaald herinner ik daar graag aan! Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bijdrage voor 2015 zo spoedig mogelijk over te maken naar bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 (t.n.v. de Poorters van Venetië) onder vermelding van “bijdrage 2015”.

De jaarlijkse contributie/bijdrage bedraagt is ook dit jaar niet verhoogd en deze bedraagt:
€ 40,= voor een enkel lid,
€ 55,= voor twee leden woonachtig op hetzelfde adres,
€ 20,= voor jongeren tot 30 jaar.

Onze Vereniging heeft bij de belastingdienst de “culturele ANBI”- status. Hierdoor is uw bijdrage voor 125% aftrekbaar (voor giften geldt een drempelbedrag). Mogelijk vormt dit voor u aanleiding om uw bijdrage te verhogen.
Al sinds enige tijd zijn periodieke giften aan een culturele ANBI volledig aftrekbaar (zelfs voor 125%) van de Inkomstenbelasting zonder dat het drempelbedrag wordt toegepast.
Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. U kunt samen met de vereniging zelf een overeenkomst opstellen. Modellen voor een dergelijke overeenkomst staan op de website van de Belastingdienst.
Gaarne contact opnemen met de penningmeester (Marcel van Hove).

Najaarslezing op zaterdag 31 oktober over Venetië als verhalendecor

Graag willen wij u attenderen op de najaarslezing van zaterdag 31 oktober a.s.,die zal worden gehouden door prof. dr. Arko Oderwald onder de titel:

Schoonheid, ziekte en verval in romans en films die zich in Venetië afspelen.

Korte inhoud: Venetië is in veel romans en films het decor van het verhaal. Vrijwel altijd gebeurt dat op een wijze die medebepalend is voor de atmosfeer. Verplaats de roman naar een andere stad en je krijgt een ander verhaal.
Wat maakt Venetië zo bijzonder? Hoe komt het dat schoonheid, ziekte en verval zo vaak in elkaars nabijheid voorkomen in Venetië?
In de voordracht zal onder andere aandacht worden gegeven aan De dood in Venetië van Thomas Mann (en de film van Visconti), De kade der ongeneeslijken van Joseph Brodsky en Over de rivier en onder de bomen van Ernest Hemingway.
De heer Oderwald zal gebruik maken van een powerpointpresentatie en filmfragmenten laten zien.

De voordracht begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. Na afloop wordt u een glaasje prosecco aangeboden. De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Locatie: Italiaans Cultureel Instituut, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam 020-626 3987.

Toegang bedraagt 15 euro per persoon. U kunt zich aanmelden bij Marianne de Vries Robbé of telefonisch 030-2380170.
Wij verzoeken u het entréegeld over te maken op rekening NL81 INGB 0003 9565 50 van: De Poorters van Venetië, Rotterdam, o.v.v. Arko Oderwald.

Illustratie Prof. dr. Arko Oderwald is als universitair hoofddocent Filosofie en Medische Ethiek werkzaam bij de afdeling Metamedica, VUmc, en is in 2013 benoemd als hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek. Hij studeerde van 1975 - 1981 geneeskunde aan de Vrije Universiteit en is na het behalen van zijn doctoraaldiploma als universitair docent in dienst gekomen van de toenmalige vakgroep Filosofie en Medische Ethiek. In 1985 promoveerde hij op een onderzoek dat de kritiek op de geneeskunde als onderwerp had. Hij is onderwijscoördinator van de afdeling Metamedica en verzorgt onderwijs in het blok Inleiding in de Geneeskunde, het blok Mens, Medicus, Maatschappij en het keuzevak Literatuur en Geneeskunde. Hij geeft al vele jaren cursussen voor HOVO Amsterdam over Literatuur en Geneeskunde.
Voor Honours studenten van de VU en de UVA en HOVOdeelnemers van de Vrije Universiteit verzorgt de heer Oderwald sedert een aantal jaren een unieke cursus op de Venice International University (VIU) met als thema de wereld van romans en films waar Venetië de inspiratiebron voor vormde.
(bron: website VU)

mappamondo op 18 september in Maastricht

Illustratie In juni was een klein maar select gezelschap aanwezig bij de lezing van Richard Rijnvos. Hij gaf een illustratieve “kijk in het brein” van een componist naar aanleiding van de première van zijn fuoco e fumo, waarin de toehoorder de brand in de opera La Fenice letterlijk hoort uitslaan. Dit brengen wij u in herinnering aangezien er op 18 september een ander deel uit dezelfde muziekcyclus te beluisteren is, getiteld mappamondo. Inspiratiebron is de wereldkaart die de Venetiaanse Fra Mauro in de 15de eeuw maakte. Een aantal van de reizigers die in het verleden met Jeanne en Leo van der Stappen naar Venetië togen, hebben de kaart gezien in de Biblioteca Marciana.
Op onze site www.depoortersvanvenetie.nl onder Nieuws staat een link naar de juiste webpagina. Wie helemaal wil opgaan in de wondere wereld van Fra Mauro beveel ik de boekinformatie hieronder aan.
Daadkracht voor de Vereniging

Onze Vereniging heeft op dit moment 380 leden en u bent er één van! Dat is een groep die telt! Sommige leden zijn vooral donateur voor het restauratiewerk in Venetië, andere komen graag naar een lezing of een ALV en ontmoeten daar oude bekenden. Niet alleen voor Venetië, maar ook voor dit soorten contacten zijn wij een Vereniging. Onmisbaar is in dit verband het werk van de Evenementencommissie, die de meeste contactmomenten organiseert, en van het bestuur.
Sinds de vorige ALV bestaat het bestuur uit vijf leden. Wij als die vijf bestuursleden vinden dat eigenlijk te weinig: het is een zeer kwetsbaar aantal en er is weinig overnamecapaciteit, want ieder is met zijn vaste taken druk.
Vraag aan u is dan ook: wilt u overwegen bestuurslid te worden? Graag nodigen wij u uit dit kenbaar te maken. Wij bespreken dan met u wat u zou willen en wat u kunt; ook kunt u een keer “voor proef” aansluiten bij een (deel van een) bestuursvergadering.

(Ver)koopt u ook een boek?

Bij de laatste lezing is een klein begin gemaakt met een boekentafel voor en door leden: u brengt een boek in met een bij voorkeur Venetiaans en anders op zijn minst Italiaans onderwerp en een ander koopt het. De opbrengst is voor de restauratiekas. En inderdaad: een vetpot zal dit niet gauw worden, maar het is wellicht ook een service voor leden als zij zo een reisgids vinden.
Onnodig gesleep willen we voorkomen: komt u naar een lezing en heeft u belangstelling voor een boek, laat u het dan zo vroeg mogelijk weten? In overleg is wellicht ook een andere goede plaats voor overhandiging mogelijk (al naar gelang wie het boek inbrengt), of anders een toezending per post.
Hopend op uw aanvullingen, zijn de boeken die wij nu kunnen aanbieden:
• James Cowan, Droom van een kaartenmaker, vertaling van A Mapmakers Dream, 1996 (zie ook boven bij 18 september) 7 euro
Venetië. Snel wegwijs van A-Z, Cantecleer stedengidsen 1992 (een beknopte gids, niet erg nieuw, maar toegankelijk en voor de cultuur nog steeds bruikbaar), 2 euro
Tuscany. A complete guide to the Cities and the Villages, The Gold Guides, Bonechi 2006, 4,50 euro
Verona, Het gouden boek, Bonechi, (in nieuwstaat, mooi fotoboek, maar mét informatieve teksten), 4,50 euro
• Marianne Langewiesche, Königin der Meere. Roman einer Stadt, Fischer 1956
(Langewiesche kommt uit de regio München, deed grondige historische studie naar Venetië en haar boek is destijds in vijf talen vertaald; boeiend geschreven cultuurgeschiedenis van Venetië aan de hand van historische episodes), 4 euro

Venetiaanse chocoladeleeuw

Illustratie Bij de laatste lezing is ook een eerste Venetiaanse chocoladeleeuw uitgereikt, gegoten door uw voorzitter, die helaas nog geen volleerde chocolatière is. De temperatuur luistert erg nauw. Mogelijk stap ik over op marsepeinleeuwen of speculaasleeuwen. Heeft u belangstelling voor een (al of niet mooi verpakt) Sinterklaascadeau, laat u het weten. De overhandiging zal ook in overleg moeten geschieden en over de prijs moet een substantiële bijdrage voor de restauratiekas opleveren, gezien het vele werk... Vergaapt u zich intussen aan de mooie chocoladeleeuwen.
Voor uw agenda 2015 in het kort

• 18 september mappamondo, Maastricht, concert van Poorter Richard Rijnvos
• 31 oktober lezing Schoonheid, ziekte en verval in romans en films die zich in Venetië afspelen, door Arko Oderwald


Nieuwsbulletin nr. 93, februari-maart 2015

Geachte Poorters,

Het vorige Nieuwsbulletin is nog niet zo heel lang geleden. Daarin heeft u kunnen lezen over de voltooiing van de restauratie van het gewelf van de Addolorata-kapel. Intussen, bijna ongemerkt, is er ook in Rome voor ons – maar vooral dankzij u! – veel werk verricht aan het Vivarini-polyptiek. Eind maart wordt dit in Venetië feestelijk welkom geheten in de San Tarasio kapel en u kunt daarbij zijn. Hieronder vindt u meer informatie.
En om mooie resultaten als deze restauratie mogelijk te maken, wijs ik u op onderstaande oproep van onze penningmeester.

Binnenkort, op 14 maart, kunnen wij elkaar ontmoeten in Amsterdam, bij de lezing door Nicca Vignotto. De gegevens om u aan te melden treft u in dit bulletin nogmaals aan.
Graag attendeer ik u ook op de documentaire van Francesco Calzolaio die slechts een kleine week later, op vrijdag 20 maart om 20 uur in hetzelfde Istituto Italiano di Cultura wordt getoond. Informatie daarover vindt u in de agenda hieronder en op de site van het Instituut: www. iicamsterdam.esteri.it

Houdt u ook uw brievenbus in de gaten voor onze Jaarkroniek en de uitnodiging voor de ALV en Ledendag op 18 april in Den Haag. Deze stukken worden u binnenkort gezamenlijk toegestuurd.
Zoals u eerder vernam, hopen wij de prent die de Vereniging van Gerard Metzelaar erfde, te veilen. De veiling sluit een dag vóór de ALV, op 17 april om 12 uur. De lezing op 14 maart willen wij als gelegenheid gebruiken voor een korte kijkdag: na afloop van de lezing kunt u de prent bekijken. Uiteraard bent u ook welkom als u de lezing niet heeft kunnen bijwonen. U kunt dan om ongeveer 16.15 uur komen. Wilt u informatie over de veiling of de prent, kunt u mailen naar het bestuur@depoortersvanvenetie.nl

Iris Contant
voorzitter


Van de penningmeester.

Het jaar 2015 is inmiddels gestart. Graag uw aandacht voor de jaarlijkse contributie.
De contributie bedraagt:
• € 40,= voor een enkel lid,
• € 55,= voor twee leden woonachtig op hetzelfde adres,
• € 20,= voor jongeren tot 30 jaar.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 van de vereniging De Poorters van Venetië o.v.v. “contributie 2015”.

De contributie is al een aantal jaren gelijk gebleven. Mocht u echter meer willen en kunnen bijdragen, dan is dit uiteraard zeer welkom. Ik breng u in herinnering dat onze vereniging de culturele ANBI status heeft bij de Belastingdienst. Dit betekent dat uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is (indien u met uw totale giften boven uw persoonlijke drempelbedrag uitkomt).
Indien u een periodieke gift geeft is dit bedrag altijd volledig fiscaal aftrekbaar . Het is sinds 2014 veel eenvoudiger en goedkoper om de hiervoor benodigde overeenkomst (tussen gever en begunstigde) af te sluiten. Meerdere leden zijn u al voorgegaan.
Neem contact op met de penningmeester (Marcel van Hove, mhove@freeler.nl) voor nadere informatie en/of toezending van de in te vullen standaard overeenkomst.

Het is ook mogelijk om contributie voor het leven te betalen. U mag dan het volledige bedrag in één keer aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit kan voordelig voor u zijn als u anders het jaarlijkse drempelbedrag giften niet bereikt.
Afhankelijk van uw leeftijd dient u dan éénmalig het volgende bedrag te betalen:
Leeftijd in jaren bedrag
25 tot 40 € 760,=
40 tot 50 € 655,=
50 tot 55 € 575,=
55 tot 60 € 480,=
60 tot 65 € 375,=
65 en ouder € 255,=

Help ons kosten besparen met uw mailadres

Aan alle Poorters die de papieren versie van het Nieuwsbulletin ontvangen: hebt u een emailadres, geef dit a.u.b. door aan de secretaris via bestuur@depoortersvanvenetie.nl. Dit bespaart ons veel portokosten.
Het kan zijn dat u uw emailadres aan ons heeft gegeven, maar ontvangt u toch geen emails van ons, dan kan het zijn dat wij een oud of verkeerd emailadres van u hebben. Ook dan vragen wij u of u uw huidige emailadres aan ons wilt doorgeven.


Voor uw agenda 2015 in het kort

• 14 maart, 14.30 uur, lezing Nicca Vignotto
• 14 maart 16.15 uur ca. kijkdag prent
• 20 maart, 20.00 uur, documentaire van Calzolaio, organisatie door Istituto; opgeven via 020-6270358 of iicamsterdam@esteri.it of via Marianne de Vries Robbé
• 17 april, 12 uur, einde veiling prent
• 18 april, welkom vanaf 10.30 uur, ALV en Ledendag in Den Haag
• 8 juni lezing componist Richard Rijnvos. In het volgende nieuwsbulletin leest u er meer over; het belooft iets bijzonders te worden.
• 12 juni wereldpremière Richard Rijnvos compositie ‘Fuoco e Fumo’ in het Concertgebouw, Amsterdam (kaartverkoop via het Concertgebouw).

Herinnering: op zaterdag 14 maart lezing Nicca Vignotto, De Lagune van Venetië.

Deze lezing heeft plaats om 14.30 uur in de grote zaal van het Italiaans Cultureel Instituut, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam. De zaal is vanaf 14.00 uur open. Na afloop wordt u een glaasje prosecco aangeboden.
De toegang bedraagt 15 euro per persoon en u kunt zich aanmelden bij Marianne de Vries Robbé, vrirodo@hetnet.nl of telefonisch 030-2380170. Wij verzoeken u het entreegeld over te maken op rekening NL81 INGB 0003 9565 50 van: De Poorters van Venetië, Rotterdam, o.v.v. Nicca Vignotto.
Na afloop van de lezing kunt u de prent van Giovanni Battista Brustolon bekijken. Informatie over de prent is in december verzonden met Nieuwsbulletin 92.

Hieronder volgt een voorproefje van hetgeen u kunt verwachten, geschreven door Nicca Vignotto, die u laat delen in haar persoonlijke ervaringen:
“Voor Sant’ Erasmo, een rustig eiland van vissers en landbouwers (ook wel de moestuin van de lagune genoemd), was 4 november 1966 een dag die geen enkele Venetiaan ooit zal kunnen vergeten. Het regende sinds vele dagen en een harde Scirocco-wind waaide over de Adriatische zee. De kracht van de golven, welke buitengaats hoogtes van 6 meter bereikten, vernielde in enkele uren de buitendijken bij de toegang tot de haven. In de lagune bereikte het hoogwater in de middag bij de Punta della Salute een niveau van 1,94m terwijl in de buurt van het vliegveld hoogwaterniveaus van wel 2,04m werden bereikt. Het was een totale ramp, Venetië liep volledig onderwater en de kustgebieden van de omringende eilanden werden volledig verwoest. Mijn familie, mijn grootouders die op Sant’ Erasmo woonden, mijn vader die toen 23 jaar oud was, en mijn moeder van toen 20, verloren alles; hun huis was geheel overstroomd, de oogst verloren, de boten vernield. Niets was gespaard gebleven.

Ik zal u over de lagune van Venetië vertellen, gezien door de ogen van één van haar bewoners die altijd van haar geboortestreek heeft gehouden, dat nog steeds doet, en dat ook altijd zal blijven doen.”

Santa Sabina Polyptiek van Vivarini terug van weggeweest

Illustratie In 2013 bleek dat het polyptiek van Santa Sabina, dat sinds eeuwen zijn vaste standplaats in de San Tarasio-kapel van de San Zaccaria-kerk heeft, problemen aan de verflaag vertoonde. Wij hebben toen het transport naar Rome gefinancierd om de panelen te laten restaureren door het Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.
Onlangs is het werk voltooid. De prachtige panelen zijn een week tentoongesteld in Rome en zijn op 26 februari teruggezonden naar Venetië, waar zij zullen worden herplaatst in de kapel.
Dit polyptiek is een erg belangrijk werk van Antonio Vivarini en zijn zwager Giovanni d’Alemagna, geschilderd in 1443. Het verblijf van de panelen in Rome trok in de Italiaanse hoofdstad dan ook de nodige belangstelling. Op de zes panelen zijn de heiligen Hieronymus (foto), Sabina, Lizerius, Margareta en Aghata en een engel voorgesteld.

Nieuwsbulletin nr. 92, december 2014

Geachte Poorters,

Donkere dagen zijn het, zo vlak voor Kerst. Maar hoe licht straalt het gerestaureerde gewelf van de Cappella dell’Addolorata in de San Zaccaria! U ziet het op de eind november gemaakte foto, verderop in dit Nieuwsbulletin. Met uw financiële bijdrage is dit werk gerealiseerd en daar mogen wij met z’n allen trots op zijn! Het werk aan de kapel is nog niet af; het wordt in fasen uitgevoerd, afgestemd op onze draagkracht. Ik hoop dan ook van harte dat u onze Vereniging verder blijft steunen in dit werk.

Er is meer belangrijk nieuws. Eerder heeft u kunnen vernemen dat de Vereniging een 18de-eeuwse prent met een voorstelling van de San Zaccaria heeft ontvangen uit de nalatenschap van Gerard Metzelaar. Het bestuur zoekt een waardige bestemming voor dit kunstwerk, bij iemand die net als Gerard Metzelaar houdt van Venetië en van onze kerk. Misschien bent u dat! Op een aparte bijlage leest u hoe u deze prent kunt verwerven. De opbrengst komt uiteraard geheel ten goede aan ons restauratiewerk in Venetië.

En dit laatste geldt niet in de laatste plaats voor de ledenbijdragen. Een stabiel ledenbestand is het fundament onder ons restauratiewerk. Helpt u ons nieuwe leden te werven? Wellicht zoekt u nog een origineel kerstcadeau en wilt u iemand verblijden met een cadeaulidmaatschap voor een jaar. Daarmee vergroten wij onze bekendheid en komen er wellicht nog meer mensen naar de lezingen die de Evenementencommissie ook komend jaar weer organiseert.

De eerstvolgende van die lezingen is op 14 maart in Amsterdam. De gegevens daarvoor vindt u hieronder. Ik hoop u daar in groten getale te zien. Voor nu wens ik u, namens het gehele bestuur, een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling!

Iris Contant
voorzitter


Lezing door Nicca Vignotto op 14 maart 2015, Amsterdam: De Lagune van Venetië,
de Bakermat van het Venetiaanse bestaan

Er kan geen Venetië bestaan zonder lagune, zij is de levensader van de stad. We staren ons vaak blind op het wel en wee van La Serenissima zelf, maar de sleutel voor haar succes ligt in haar omgeving. Dat was in het verleden zo, maar ook nu nog. Gaat het slecht met het fragile ecosysteem dan gaat het ook slecht met de stad.

De Evenementencommissie heeft mevrouw Nicca Vignotto bereid gevonden aan de hand van beelden een reis van zuid naar noord door de lagune te bespreken, over de tientallen eilanden, ieder met zijn eigen handel en wandel. Mevrouw Vignotto is afgestudeerd in Moderne Talen en Letterkunde aan de Universiteit van Ca' Foscari in Venetië. Zij is docente Italiaans en heeft Italiando opgericht, een kleinschalig taleninstituut dat cursussen Italiaans verzorgt gericht op volwassenen.

Opgegroeid op Litorale del Cavallino, een lang schiereiland dat in het noordwesten grenst aan de lagune van Venetië en in het zuidoosten aan de Adriatische Zee, kent Nicca Vignotto de sfeer van de lagune en de eilanden uit eigen ervaring en kan daarover gepassioneerd vertellen. We horen o.a. van haar wat Goethe er van vond, waar Lord Byron verbleef, en hoe Herman Hesse met de vissers meeging.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 14 maart 2015 in de grote zaal van het Italiaans Cultureel Instituut, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam. Het instituut is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station met tram 1, 2 of 5, halte Keizersgracht/Leidsestraat; of tram 16, 24 of 25 halte Keizersgracht/Vijzelstraat.
De voordracht begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. Aan het eind is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De zaal is vanaf 14.00 uur geopend. Na afloop wordt u een glaasje prosecco aangeboden.

Toegang: 15,00 euro pp. Aanmelden graag bij Marianne de Vries Robbé via email vrirodo@hetnet.nl of telefonisch op 030-238 0170 met gelijktijdige overmaking van € 15,00 euro per persoon op rekening NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van Venetië, Rotterdam, o.v.v. Nicca Vignotto.


Oproep om hulp van de Evenementencommissie

Wij verheugen ons steeds weer als onze lezingen goed bezocht worden. In oktober trok de lezing van Henk van Os een volle zaal! Wij doen ons best om u een zo gevarieerd en interessant mogelijk programma te bieden en er zijn nog volop plannen. Om deze te kunnen uitvoeren, vragen wij graag uw hulp, want wij zijn bij de praktische uitvoering bij de lezingen onderbemand. Wij zouden heel graag in contact willen komen met leden van onze vereniging die bereid zijn ons op de dag van de lezing te helpen. Daarbij gaat het om activiteiten zoals het in orde brengen van een zaal, het opvangen van deelnemers of het nalopen van betalingen.
Als u ons daarbij wilt helpen, neem dan contact op met Marianne de Vries Robbé, emailadres vrirodo@hetnet.nl of telefoonnummer (030) 238 01 70.

De Evenementencommissie:
Trudy Dunning
Marianne de Vries Robbé
Rob Leijssen
Bruno Huls

Voor uw agenda 2015 in het kort

• zaterdag 14 maart, 14.30 uur, lezing Nicca Vignotto
• 17 april, 12 uur, einde veiling prent
• 18 april ALV


Restauratie Cappella dell’ Addolorata

Illustratie Vorig jaar hebben wij u bericht over de voorbereidende werkzaamheden in de Kapel van de Moeder van Smarten. Dat was de eerste fase van het werk. Nog geen maand geleden is ook de tweede fase afgerond, de restauratie van het gotische gewelf. Zoals u op de overzichtsfoto van de kapel kunt zien, gaat het daarbij om een elegant geometrisch patroon in grijs, groen en roodtinten, met drie- en vierpasssen, afgestemd op de vorm van de gewelfvelden.

Een heel andere, lieflijke stijl vertonen de florale motieven voor de ingangsboog naar de kapel; over de ontdekking daarvan berichtten wij in Nieuwsbulletin 90. Boven aan de overzichtsfoto ziet u een glimp daarvan. De maand november is besteed aan het retoucheren van deze bloemmotieven, waardoor beschadigingen optisch wegvallen. Een detail van vóór dit herstelwerk vertoont de tweede foto met daarop een van de guirlandes.

Met de retouchering van de bloemenguirlandes werd het werk aan de hoge delen van de kapel voltooid en konden de steigers worden verwijderd. Een uitgebreider relaas van het werk kunt u tegemoet zien in de Jaarkroniek, die u in het nieuwe jaar ontvangt.

In een volgende fase zal gewerkt worden achter het beschermdende houtwerk, waar zich in het verleden de doorgang naar het koor (nu de Cappella di San Tarasio) bevond. Ook de vloer vraagt nog om de nodige aandacht.

Legaat van mevrouw M.A.H. van Es uit ‘s-Gravenhage

Veel dank namens de vereniging gaat uit naar Poorter mevrouw Van Es uit Den Haag. Zij overleed in oktober en liet een legaat na ter waarde van € 5.000. Dit is een zeer substantiële bijdrage aan de restauratieinkomsten! Deze bijzondere gunst getuigt wel van een grote liefde voor Venetië en ook van waardering voor het werk van Vereniging en Stichting. Hartelijk dank aan haar en ook aan haar erfgenamen.

Leden werven leden.... of maken ze zelf

Misschien wilt u overwegen de komende feestdagen of ter gelegenheid van een verjaardag iemand te verrassen met een eenjarig cadeaulidmaatschap van onze vereniging voor het jaar 2015. Het lidmaatschap stopt automatisch na één jaar, maar wij hopen natuurlijk dat deze leden blijven en de Poorters van Venetië een levende vereniging houden.

Zowel uw eigen bijdrage, een cadeaulidmaatschap of een extra gift, kunt u zoals altijd overmaken op IBAN-rekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van Venetië, Rotterdam.
Afhankelijk van uw persoonlijke drempelbedrag, zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. De Vereniging De Poorters van Venetië en de Stichting Nederlands Venetië Comité hebben een status als “culturele” Anbi. Door het label “cultureel” geldt zelfs een zogenaamde mulitplier: u mag uw giften vermenigvuldigen met een factor 1,25. Zo kunt u relatief gunstig bijdragen aan het behoud van Venetië.
Meer informatie over de culturele Anbi-status vindt u op onze site www.depoortersvanvenetië.nl

Graag attenderen wij u er op dat het tegenwoordig veel eenvoudiger (en goedkoper) is geworden om een overeenkomst te sluiten voor het geven van een periodieke gift, die dan volledig aftrekbaar is (zonder drempelbedrag). Ook dit jaar gingen een aantal leden van onze vereniging u voor. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Marcel van Hove, via bestuur@depoortersvanvenetie.nl of per post: De heer Marcel van Hove, Bergsingel 78b, 3037 GJ Rotterdam.Nieuwsbulletin nr. 91, september 2014

Geachte Poorter,

Graag brengt het bestuur u op de hoogte van het verenigingsnieuws. Daarbij begin ik graag met enkele uitkomsten uit de ALV voor hen die de dag in het Nederlands Openluchtmuseum niet konden bijwonen. Tijdens de ALV is Rob Leijssen toegetreden tot het verenigingsbestuur. Hij is jurist. Tevens heeft Jeanne van der Stappen het bestuur na vele succesvolle jaren verlaten. Wij streven ernaar de volgende ALV te laten plaatsvinden op 18 april 2015. Zodra de locatie en datum vast staan, zullen wij dit op de website vermelden.
Zoals u verderop in dit nieuwsbulletin kunt lezen zijn er tot die tijd echter andere mogelijkheden elkaar te ontmoeten, zoals het evenement in Den Bosch op maandag 6 oktober en de lezing van Henk van Os op 28 oktober. Wij heten u daar zeer graag welkom!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Iris Contant
voorzitter

Oproep aan allen die hun bijdrage voor 2014 nog niet hebben overgemaakt.

Bij deze het vriendelijke doch dringende verzoek uw jaarlijks bijdrage over te maken! Voor het restauratieproject van de Cappella dell’Addolorata is uw steun hard nodig!
De jaarlijkse contributie bedraagt:
€ 40,= voor een enkel lid,
€ 55,= voor twee leden woonachtig op hetzelfde adres,
€ 20,= voor jongeren tot 30 jaar.
Gaarne uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL81 INGB 0003 9565 50 ( t.n.v. de Poorters van Venetië) onder vermelding “contributie 2014”. Het lidmaatschapsjaar loopt om boekhoudkundige redenen van 1 januari tot en met 31 december.

Onze Vereniging heeft bij de belastingdienst de “culturele ANBI”- status. Hierdoor is uw bijdrage voor 125% aftrekbaar! Mogelijk is dit aanleiding om uw bijdrage ditmaal te verhogen.
Al sinds enige tijd zijn periodieke giften aan een culturele ANBI volledig aftrekbaar (voor 125%) van de Inkomstenbelasting zonder dat het drempelbedrag wordt toegepast. Nieuw is dat daarvoor sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig is. De vereniging en u kunnen zelf een overeenkomst maken. Modellen voor een dergelijke overeenkomst staan op de website van de Belastingdienst. Neemt u hiervoor contact op met penningmeester Marcel van Hove, bestuur@depoortersvanvenetie.nl

Oproep om hulp van de Evenementencommissie

Elders in deze e-mail vindt u de aankondiging van onze eerste lezing door professor Henk van Os voor het winterseizoen 2014. Wij hopen dat u in groten getale aan onze uitnodiging gehoor geeft en wij een volle zaal in het Italiaans Cultureel Instituut mogen verwachten.
Wij doen ons best om u een zo gevarieerd en interessant mogelijk programma te bieden. Zo is er voor 2015 in het vroege voorjaar een lezing gepland over de onbekende eilanden in de lagune.
Er zijn volop plannen. Om deze te kunnen uitvoeren, vragen wij graag uw hulp, want wij zijn bij de uitvoering van de lezingen onderbemand en zouden heel graag in contact willen komen met leden van onze vereniging die bereid zijn ons op de dag van de lezing te helpen. Daarbij gaat het om activiteiten zoals het in orde brengen van een zaal, het opvangen van deelnemers of het nalopen van betalingen.
Als u ons daarbij wilt helpen, neem dan contact op met Marianne de Vries Robbé, emailadres vrirodo@hetnet.nl of telefoonnummer (030) 238 01 70.

De Evenementencommissie:
Bruno Huls
Trudy Dunning
Marianne de Vries Robbé

Evenement in Den Bosch op maandag 6 oktober

Op maandag 6 oktober heeft het eerder aangekondigde Venetië-evenement plaats in het Jheronymus Bosch Art Center in Den Bosch. Voor Poorters geldt een gereduceerd tarief. Daartoe melden leden zich aan via Luigi De Mas, zie onder het tabblad Activiteiten/Geplande activiteiten: Verdere gegevens

Verder belangrijk nieuws voor uw agenda: 28 oktober!

Het seizoen is weer begonnen! Met groot genoegen presenteren wij de volgende lezing:

Op dinsdagmiddag 28 oktober a.s. zal professor Henk van Os, Universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, een lezing houden onder de intrigerende titel"Orchideeën op de Mestvaalt".

In de lezing behandelt Henk van Os de plotselinge bloei van de Venetiaanse schilderkunst van de 18e eeuw met kunstenaars als Tiepolo, Canaletto en Guardi, aan de hand van de economische theoreticus Joseph Schumpeter. Schumpeter (8 februari 1883 – 8 januari 1950) was een Oostenrijks econoom, die vooral bekend staat om zijn idee van innovatie als creatieve destructie.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van het Italiaans Cultureel Instituut, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam. In overleg met het Italiaans Instituut en de heer Van Os is gekozen voor een middageditie om eventueel geluid van buiten zo veel mogelijk te filteren.
De voordracht begint om 14.30 uur. Aan het eind is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De zaal is vanaf 14.00 uur geopend.

Na afloop is er prosecco con bocconcino.

Toegang: 15,00 Euro. U kan zich aanmelden door dit over te maken naar bankrekening NL81 INGB 0003 9565 50 (t.n.v. de Poorters van Venetië) onder vermelding “Lezing Henk van Os + uw naam". Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met Marianne de Vries Robbé, emailadres vrirodo@hetnet.nl of telefoonnummer 030-238 01 70.

Hendrik Willem van Os (Harderwijk, 28 februari 1938) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1957-1964 en promoveerde cum laude aan dezelfde universiteit in 1969 op 'iconologische problemen in de Sienese schilderkunst tussen 1300 en 1450'.
Van Os werd in 1974 benoemd tot hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis en in 1984 tot decaan van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1989 tot 1996 was hij algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam en organiseerde tentoonstellingen als Gebed in Schoonheid. In 1996 nam hij afscheid van het Rijksmuseum en werd benoemd tot Universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Van Os geeft regelmatig gastcolleges aan verscheidene buitenlandse universiteiten, waaronder Smith College Northampton (MA), Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München en Harvard Centre for Renaisscance Studies in Florence.
Van Os heeft nationale bekendheid gekregen door publicaties, lezingen en interviews, maar vooral door presentatie van de tv-programma's over kunst: Museumschatten en Beeldenstorm. Hij heeft afgelopen jaren tentoonstellingen georganiseerd in het Groninger Museum, de Nieuwe Kerk te Amsterdam, het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Mauritshuis in Den Haag en Hermitage aan de Amstel, Amsterdam. Van Os is Member of the International Board of Trustees Hermitage St. Petersburg en van de Board of Trustees of the European Fine Art Foundation, voorzitter van de Heinekenprijs voor de Kunst van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, voorzitter van de jury P.C. Hooftprijs voor Essays, president van de Keuringscommissies TEFAF en erelid van verschillende wetenschappelijke academies in binnen- en buitenland.
(bron: http://www.uva.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uva/hoogleraren/universiteitshoogleraren/henk-van-os.html)

Nieuwsbulletin 90, december 2013

Geachte Poorter,

graag brengt het bestuur u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte van de stand van zaken van de restauratiewerkzaamheden in Venetië. Onze restauratieprojecten worden uitgevoerd via de aan ons nauw verbonden Stichting Nederlands Venetië Comité. Deze Stichting zet zich dit jaar al 40 jaar in voor het behoud van Venetië! Het is een groot voordeel dat Professor Dr. Bernard Aikema, als voorzitter van de Stichting, in Venetië woont en daar direct de contacten met de Venetiaanse Soprintendenza, de “Monumentenzorg” ter plaatse kan onderhouden. Zo kunnen wij goed vinger aan de pols houden bij alle projecten.

Het mag een waar jubileumcadeau worden genoemd dat men in Italië kort geleden het besluit heeft genomen, de grote cruiseschepen uit het centrum te weren. Wellicht heeft u dit in het nieuws gehoord of gelezen. Reeds vanaf januari wordt het verkeer in fases beperkt. De inwoners van Venetië hadden al lange tijd genoeg van de overlast, niet alleen voor henzelf, maar ook omdat de oude stad zwaar te lijden heeft onder de golven en de trillingen. De inkomsten van toeristen die slechts kort, maar als een soort vloedgolf, in de stad verbleven, wegen niet op tegen de schade aan de waardevolle oude gebouwen. Sommigen maken zich zorgen dat Venetië nu inkomsten misloopt. Maar u en ik weten dat iedereen een keer naar Venetië wil! Op dit moment lijkt een nieuw kanaal voor cruiseschepen al een oplossing. En wie niet meer met een cruise komt, komt op een wellicht minder belastende manier en blijft wellicht ook wat langer om behalve de San Marco ook de San Zaccaria te bewonderen.

Van harte hoopt uw bestuur dat u onze gezamenlijke restauratieprojecten, met nog steeds als ons speerpunt de San Zaccaria, blijft steunen, ook in het komende jaar. Laten we de San Zaccaria steeds verder verfraaien voor de toerist van de toekomst!

Met een hartelijke groet en de beste wensen voor een fijne decembermaand, namens het bestuur,

Iris Contant
voorzitter

De restauratie van het houten kruisbeeld in de San Zaccaria

Zoals u weet hebben wij ons in 2012 voorgenomen een houten kruisbeeld dat vlak onder het gewelf van de San Zaccaria kerk hangt,. te laten restaureren. Daarvoor is inmiddels medewerking toegezegd van collega-comités uit andere landen. Naar verwachting wordt het beeld in de eerste maanden van het nieuwe jaar omlaag gehaald voor onderzoek en restauratie. Wij hopen dat het daarna een plaats krijgt in de San Tarasio kapel, de kapel die in het verleden het koor van de oude San Zaccaria was. Daar komt dit kruisbeeld waarschijnlijk vandaan en zo zal het gerestaureerde werk beter te zien zijn.

Restauratie voormalige kapel gewijd aan de Addolorata

Vorig jaar hebben wij u bericht over de restauratie van de Cappella dell’Addolorata in de San Zaccaria, de kapel die eigenlijk geen functie meer had. Deze kapel is ook een van de oudste van de kerk. De restauratie is gepland in enkele fasen. De eerste fase bestond uit het verwijderen van later aangebrachte, maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet waardevolle betimmeringen en inrichtingen. Dit moest heel zorgvuldig gebeuren om de oude wand daaronder geen additionele schade toe te brengen. Ook is er onderzoek uitgevoerd voor het vervolgwerk, waarbij nieuwe florale frescomotieven zijn ontdekt in de overwelving bij de ingang van de kapel.

Deze eerste fase is dit jaar met succes en binnen het budget afgerond. In overleg met de Soprintendenza wordt nu begonnen met de restauratie van de gewelffresco’s. Het daarvoor benodigde bedrag van maximaal € 56.400 is recentelijk daarvoor toegezegd uit het dankzij uw bijdragen opgebouwde kapitaal. Daarmee zijn we er nog niet! Voor de overige delen van de kapel, zoals wanden en vloer moeten wij nog wel flink sparen en wij hopen op uw bijdragen voor dit bijzondere project.

Retourreis Venetië-Rome met een gratis “make-over”

In de San Tarasio bevindt zich het u wellicht al bekende veelluik met voorstellingen uit het leven van S. Sabina, een 15de-eeuws werk van Antonio Vivarini. Dit wordt een dezer dagen naar Rome getransporteerd voor herstel van vochtschade. Ook dit is een samenwerkingsproject met andere comités. Wellicht vraagt u zich af waarom voor dit werk een reis naar Rome nodig is. Dit hangt echter samen met een bijzondere samenwerking: restauratrice Gloria Tranquilli doceert in Rome aan de restauratieopleiding en het veelluik zal onder haar deskundige leiding om niet worden hersteld. Wij betalen alleen het transport. Gloria Tranquilli was eerder verbonden aan de Venetiaanse Soprintendenza en toont zo nog steeds haar hart voor Venetië; we zijn erg blij met deze kans.

Venetiëreis 2014

Zoals u weet, stoppen Jeanne en Leo van der Stappen met de organisatie en begeleiding van de inmiddels vertrouwde Venetiëreizen. We vonden het jammer met deze reizen, die inmiddels als vast onderdeel in het verenigingsjaar horen, te stoppen en we zijn dan ook zeer verheugd dat we u ook in 2014 de gelegenheid kunnen bieden een Venetiëreis te ondernemen! Muziek zal de leidraad zijn. Zoals gebruikelijk zal deze reis rond half oktober worden gepland. We zullen zo spoedig mogelijk nadere gegevens op de site plaatsen en u ook in het volgende Nieuwsbulletin informeren.

Dank U wel!

Het Bestuur dankt allen die hun bijdrage voor dit jaar in het restauratiefonds hebben gestort en zeker ook de leden die iets extra’s hebben bijgedragen, zoals afgelopen zomer met het originele idee om ter gelegenheid van een huwelijksfeest de gasten, als cadeautip, te laten schenken aan onze vereniging. Mocht u zelf aan iets dergelijks denken en daar wat foldermateriaal voor willen hebben, staat het bestuur graag voor u klaar.
Wij hopen van harte dat u onze projecten in Venetië blijft steunen!

Van de penningmeester

Nog niet iedereen heeft gedacht aan de bijdrage voor 2013. Bij deze een vriendelijk verzoek deze alsnog over te maken op IBAN-rekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van Venetië, Rotterdam.

Fiscale tip

De Vereniging De Poorters van Venetië en de Stichting Nederlands Venetië Comité hebben een status als “culturele” Anbi. Deze status betekent dat u bijdragen – afhankelijk van uw persoonlijke drempelbedrag – kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Door het label “cultureel” geldt zelfs een zogenaamde mulitplier: u mag uw giften vermenigvuldigen met een factor 1,25. Zo kunt u relatief gunstig bijdragen aan het behoud van Venetië. Schenkt u namens een onderneming, is de multiplier nog hoger.

Tot slot

Misschien wilt u overwegen de komende feestdagen iemand te verrassen met een eenjarig cadeaulidmaatschap van onze vereniging voor het jaar 2014. Het lidmaatschap stopt automatisch na één jaar. Maar uiteraard hopen wij dat deze leden blijven en ons helpen in ons gezamenlijk streven de Vereniging en Venetië vitaal te houden
Nieuwsbulletin 89, januari 2013

Geachte leden en belangstellenden,
Met dit eerste nieuwsbulletin in 2013 kondigen wij graag de twee onderstaande evenementen aan:

1. Een zeer bijzondere lezing met als onderwerp
'Venetië als boekenstad. Handschriften, kaarten en drukken in de Koninklijke Bibliotheek'.

De lezing zal worden gegeven door de heer Prof. Dr Jos Biemans*.
De lezing vindt plaats op
vrijdag 22 maart a.s., 14.00 uur,
in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek,
Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag.

De voordracht duurt circa drie kwartier tot een uur, gevolgd door een kleine pauze waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
De bijdrage in de kosten is euro 15,= per persoon.

In 1469, twee jaar voor zijn dood geeft doge Cristoforo Moro toestemming om de eerste drukkerij in Venetië te vestigen. Die permissie had de vorm van een monopolie en was nota bene gegeven aan een buitenlander, een ambachtsman uit het Duitse Speyer.
Negentien jaar later is de aantrekkingskracht van Venetië als boekenstad zo sterk, dat Teobaldo Pio Manuzio - beter bekend als Aldus Manutius - zijn bedrijf begint op de Campo S. Agostino.
Begin zestiende eeuw zijn er tussen de 100 en 200 drukkerijtjes die met elkaar meer boeken hebben uitgegeven dan Rome, Milaan, Florence en Napels samen. Geleerden, handelaren en verzamelaars dragen bij aan de verbreiding van het Venetiaanse succes als boekenstad èn centrum van het geletterde Europa.

* Prof. Dr Jos A.A.M. Biemans (1951); van 1980 tot 1991 verbonden aan de afdeling Westerse Handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden, van 1991 tot en met 2010 Conservator Handschriften bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), thans werkend aan een geschiedenis van de UB-Amsterdam van 1578-2015. Jos Biemans is van 1986 tot heden docent bij de leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde en sinds 2004 aangesteld als bijzonder hoogleraar van wege de Prof. Mr Herman de la Fontaine Verwey Stichting te Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.


2. De ALV en Ledendag 2013 te Amersfoort

Voor de Algemene ledenvergadering zijn wij dit jaar op
vrijdag 26 april
welkom in het gebouw van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.

Het in 2009 opgeleverde RCE-gebouw van de Spaanse architect Juan Navarro Baldeweg staat met zijn glazen vliesgevel naar de stad gekeerd, vlak bij de Koppelpoort, een van Amersfoorts oude waterpoorten. De gedachte aan de plaats van de oude stadsmuur en de bijbehorende verdedigingswerken heeft de architect in de glazen gevel verwerkt door deze te laten knikken en hellen. Door de hellingshoek van het glas weerspiegelt dit de wolkenlucht – een idee dat de Spanjaard haalde uit de Nederlandse schilderkunst van de 17de eeuw.
Wie van Venetië houdt, zal ook van het mooie oude Amersfoort met zijn bruggen en grachten genieten!

Organisatorisch zijn de ledenvergadering en de ledendag dit jaar gescheiden.
Zoals elk jaar zal in de voormiddag, vanaf 11.00 uur de statutaire ledenvergadering worden gehouden. Deze zal voor alle leden vrij toegankelijk zijn.
Voor de aansluitende ledendag met een lunch, een cultureel programma en ruime mogelijkheid om met elkaar bij te praten en met de bestuursleden van gedachten te wisselen is de bijdrage € 50,- p.p.

Aanmeldingen.

Per email of per reguliere post naar de secretaris:
Alette Fleischer
Lodewijk Tripstraat 4L
1052 ES Amsterdam.

Uw bijdrage in de kosten kunt u overmaken op rek.nr. 39.56.550 t.n.v. De Poorters, Rosmalen.Nieuwsbulletin 88, november 2012

Nieuw project in de San Zaccaria kerk: de restauratie van het houten kruisbeeld

Hoog in het gewelf van de San Zaccaria kerk, boven het hoofdaltaar, hangt een groot houten kruisbeeld. Dit beeld stamt uit de veertiende of vroeg vijftiende eeuw en stond waarschijnlijk opgesteld in de ‘oude’ San Zaccaria. Van deze oude kerk, de gotische voorloper van de huidige, bestaat een groot deel nog in de vorm van de huidige kapellen gewijd aan San Tarasio en San Atanasio.

Er ligt een plan om met alle collega-comités de restauratie van dit kruisbeeld te financieren. Na restauratie zal het worden geplaatst in de San Tarasio kapel.

De investering wordt begroot op ongeveer euro 50.000. Ons comité heeft euro 11.000 toegezegd. Zodra het gehele bedrag is bijeengebracht kan een hoogwerker worden besteld, om het hoog hangende houten kruisbeeld naar beneden te halen.

Restauratie voormalige kapel gewijd aan de Addolorata

Al eerder is u bericht, dat de de Soprintendenza een onderzoek heeft verricht naar de restauratie van een ruimte die als kapel diende van de oorspronkelijke San Zaccaria.
Deze kapel was ooit gewijd aan de Addolorata, Maria de Moeder van Smarten, maar heeft al vele jaren geen religieuze functie meer.
De gewelven en enkele muurdelen zijn beschilderd met fresco’s. In de natuurstenen vloer ligt een mozaïek dat waarschijnlijk dateert uit de dertiende eeuw.

In de negentiende eeuw is er groot onderhoud verricht. Waarschijnlijk zijn toen houten panelen tegen de muur aangebracht en heeft men een constructie gebouwd om het gewelf te stutten. Deze betimmeringen, die op zich niet waardevol zijn, maar ook de reliekenkasten, belemmeren het herstel van de fresco’s.

De Soprintendenza heeft daarom het restauratieplan voor deze kapel opgedeeld in fasen.
Tijdens fase 1 worden alle inrichting en betimmeringen verwijderd, zodat de ‘kale’ muren met fresco’s en pleisterwerk overblijven. Er wordt historisch en technisch onderzoek gedaan. Ook wordt er dan gekeken naar de zwakke punten in de constructie van het gewelf en dit wordt waar nodig verstevigd.
Deze fase kost ca euro 49.000. De financiering is door het comité toegezegd.

Als fase 1 is afgesloten, kan het herstel van de afwerking van de kapel ter hand worden genomen: de fresco’s aan gewelf en wanden en de vloer. Deze tweede fase, die op zich ook gefaseerd zal worden uitgevoerd, wordt voorlopig begroot op ongeveer euro 126.000.
De tweede fase zal, naar verwachting, pas in 2014 van start gaan. Ons restauratiefonds is niet groot genoeg om de bovenstaande plannen op kortere termijn te financieren.

Wij hebben dus nog wel even de tijd om flink te sparen en bijdragen te verzamelen, zodat we tegen die tijd alle plannen wel kunnen financieren.

Dank U wel !

Het Bestuur dankt allen die hun bijdrage voor dit jaar in het restauratiefonds hebben gestort en zeker ook de leden die iets extra’s hebben bijgedragen. Gezien de ambitieuze plannen roepen wij U op ons blijvend te steunen. Elk extra tientje is zeer welkom.

Fiscale tip

U kunt elke bijdrage die u dit jaar doet aan de vereniging aftrekken van uw belastbaar inkomen over dit jaar. Daarbij geldt een minimum voet van 1% van uw drempelinkomen (= inkomsten verminderd met aftrekposten in boxen 1, 2 en 3, exclusief persoonsgebonden aftrek) met een maximum van 10%. Voor notarieel vastgelegde bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van legaten geldt overigens geen voet. U mag alle bijdragen aan goede doelen plus dat van uw eventuele fiscale partner bij elkaar optellen, mits die doelen ANBI gecertificeerd zijn.
Voor dit jaar geldt in het bijzonder dat u alle bijdragen aan specifiek culturele ANBI instellingen, zoals onze vereniging, mag vermenigvuldigen met een factor 1,25.
Het is te verwachten dat in de toekomst dit soort fiscale mogelijkheden worden afgeschaft, dus is het verstandig er dit jaar nog gebruik van te maken.
Als u uw bijdrage voor het lidmaatschap 2013 vóór 31 december 2012 stort dan telt die bijdrage ook mee bij de bepaling van de aftrek voor dit jaar.

Tot slot

Misschien wilt u overwegen de komende feestdagen iemand te verrassen met een eenjarig cadeaulidmaatschap van onze vereniging voor het jaar 2013. Uiteraard hopen wij zo ons ledental te verhogen! Zo niet stopt het lidmaatschap automatisch na één jaar. Vanzelfsprekend geldt ook voor een cadeaulidmaatschap de fiscale aftrekbaarheid.
Nieuwsbulletin september 2012

Het Bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

1. Lezing 28 oktober 2012

Onderwerp: De Venetiaanse buitenplaatsen aan de Brenta, de architecten en hun invloed in Nederland.

Spreker: Prof. dr Koen Ottenheym, hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst aan de Universiteit Utrecht.

De lezing vindt plaats op zondag 28 oktober a.s. om 14.30 uur in de Regentenzaal van het 18e-eeuwse gebouw van de Fundatie van Renswoude, Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht.

Bijdrage aan de kosten: Euro 15,= p.p. te voldoen op bankrek. 3956550 t.n.v. Poorters, Rosmalen.

Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de historische buitenplaatsen. Vooral in de Vechtstreek wordt veel aandacht besteed aan dit kostbare erfgoed. Als Poorters willen wij aan deze actualiteit niet voorbij gaan hoewel 'onze' buitenplaatsen op het Italiaanse vasteland aan de rivier de Brenta liggen, ooit Venetiaans gebied.

De Regentenzaal is speciaal voor deze lezing ter beschikking gesteld en kan niet meer dan 50 bezoekers bevatten. Aanmeldingen worden dan ook in volgorde van binnenkomst genoteerd tot de limiet bereikt is. In ons volgende nieuwsbulletin wordt dieper op de inhoud van de lezing ingegaan en dan ontvangt u ook informatie over de bereikbaarheid.


2. Tentoonstelling “Il Tiziano mai visto” in de Gallerie dell’Accademia in Venetië tot 2 december 2012.

Als u Venetië dit jaar nog bezoekt, raden wij u aan deze tentoonstelling te gaan zien.

De tentoonstelling is opgebouwd rond de Vlucht naar Egypte, het grote olieverfschilderij op doek (206 x 336 cm) dat Titiaan schilderde in 1509. Het thema van de Vlucht wordt verbeeld in een grandioos landschap dat wordt beschouwd als een van de allerbelangrijkste paesaggi uit die tijd.

Het doek komt uit de collectie van de Hermitage in St Petersburg en heeft deel uitgemaakt van een Titiaan tentoonstelling in Londen. Voordat het weer terugreist naar zijn thuisbasis kunt u het nog bewonderen in Venetië. Het schilderij hangt te midden van werken van tijdgenoten, zoals Giovanni Bellini, Giorgione, Cima da Conegliano, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer en Jeroen Bosch. De bezoeker van de tentoonstelling krijgt daardoor een goed beeld van de veranderende kijk op het landschap in de schilderkunst in de periode eind 15e tot en met begin 16e eeuw.
Nieuwsbulletin december 2011

PROGRAMMA LEZINGEN en andere EVENEMENTEN

1. Lezing dr. mr. R.J.C. graaf van Randwijck op 11 december a.s. in het Muzee te Scheveningen.

Neptunusstraat 90/92, 2586 GT Scheveningen.
Zaal open 15.00 uur. Aanvang lezing 15.30 uur.

Onderwerp: Een muzikale vogelvlucht over Italië, waarbij ook Venetië wordt aangedaan.
De lezing is bijna volgeboekt. Wie zich nog wil aanmelden, wordt verzocht eerst te informeren of er nog plaats is
telefoon: 06 22 24 51 06
of email

Als u een Museumjaarkaart bezit wordt u verzocht die mee te nemen. Ook het Muzee is gekort op de rijkssubsidie en onze museumjaarkaarten tellen mee voor het totale aantal bezoekers, wat de grondslag is voor toekomstige subsidies. Bij binnenkomst dient u zich aan de balie te vervoegen. Als u zegt dat u voor de lezing komt, krijgt u een gratis toegangskaart. Van een van ons ontvangt u vervolgens een bon voor koffie/thee of iets fris.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer. Vanaf Den Haag Centraal neemt u tram 9 in de Rijnstraat naast perron 1. Uitstappen halte Stevinstraat. Vanuit de tram gezien linksaf deze straat inlopen en na vier dwarsstraten aan uw rechterhand ziet u het Muzee in een oud schoolgebouw.

Bereikbaarheid per auto: Vanaf A4, A12, A13 volg A12 richting Den Haag (Centrum) tot het einde bij T- kruising. Links voorsorteren de Zuid-Hollandlaan in. Na 200 m rechts voorsorteren de Koningskade op. Rechtdoor aanhouden over achtereenvolgens de Raamweg, de Plesmanweg, en Nw. Parklaan. Uiteindelijk bereikt u het Circustheater met daarnaast ”Parking Nieuwe Parklaan”.
Na het parkeren loopt u langs het Circustheater, dat u aan de rechterhand houdt, langs restaurant Le Cirque, steekt de Circusstraat over, volgt de Berkenbosch Blokstraat tot de tweede zijstraat. Dit is de Neptunusstraat. Hier rechtsaf en na ongeveer 5 minuten ziet u het Muzee aan uw rechterhand.

2. Sociëteit Arti et Amicitiae, Rokin 112 in Amsterdam

Lezing op zondag 15 januari 2012, van 17.00 tot 18.00 uur met daarna gezellig napraten aan de bar.
Deze eerbiedwaardige sociëteit uit 1834 is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het huidige interieur is nog door Berlage ontworpen.
Arti organiseert geregeld bijeenkomsten voor leden en belangstellenden. Ons bestuurslid drs. Jeanne van der Stappen zal op die bijeenkomst haar toehoorders met een diapresentatie meenemen op een literaire wandeling door Venetië. Goed nieuws, vooral voor degenen die Jeanne kennen van haar wandelingen langs kunstwerken en gebouwen in de Serenissima tijdens de poortersreizen in oktober.
Omdat wij geen zaalhuur betalen als tegenprestatie voor de lezing, kan uw bijdrage om uit de kosten te komen beperkt blijven tot € 7,50 p.p. (o.v.v. ”arti”).

3. Lezing door prof. P. Stabel, hoogleraar Universiteit van Antwerpen, Departement Geschiedenis.

Eeuwenlang waren voor Venetië de reizen van pelgrims en minder vredelievende lieden van en naar het Heilige Land ”big business”. Aan de hand van laatmiddeleeuwse reisverslagen uit de Nederlanden zal professor Stabel een intrigerend beeld schetsen hoe die vreemdelingen de stad hebben ervaren.
De lezing zal op de zaterdagmiddagen 25 februari of 3 maart 2012 plaatsvinden, waarschijnlijk in Utrecht. Zodra de details bekend zijn krijgt u weer bericht.
Bijdrage € 15,- p.p. ( o.v.v. ”stabel”).

4. Ledendag 2012.

De ledendag zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2012 in Alkmaar. De locatie is weer heel bijzonder. U wordt uitgenodigd in het ”Hof van Sonoy”, zoals dat in de volksmond wordt genoemd, gelegen aan de Gedempte Nieuwesloot, in het hart van historisch Alkmaar. In de 15e eeuw werd op deze locatie een klooster gebouwd dat, in de huidige vorm, in 1574 werd gekocht door Diederick van Sonoy, een belangrijke luitenant van Willem van Oranje en mede verantwoordelijk voor het afgeslagen beleg van Alkmaar: Alcmaria Victrix.

Zoals gebruikelijk zal in de voormiddag de statutaire ledenvergadering worden gehouden, met vervolgens een lunch en een cultureel programma en ruime mogelijkheid om met elkaar bij te praten.
Uw bijdrage voor deze ledendag bedraagt € 50,- p.p. (o.v.v. ”ledendag 2012”).


Nieuwsbulletin 4 juli 2011

Zeer geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u te informeren over een nieuw restauratieproject en plannen voor nog andere. Voorts informeren wij u over enkele evenementen, waarvan we denken dat die interessant voor u kunnen zijn.

Nieuwe restauratieprojecten

Marmeren bekleding van de wanden van het Ateneo Veneto

Dit najaar start de restauratie van de marmeren bekleding van de wanden van het Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Het Ateneo is gehuisvest in het gebouw van de vroegere Scuola di Santa Maria en San Girolamo (beter bekend als Scuola di San Fantin), dat ligt tegenover het Fenice theater. Het is omstreeks 1600 ingrijpend verbouwd en toen grotendeels in de huidige staat gebracht. Het herbergt een zeer waardevolle bibliotheek met meer dan 40.000 titels en er hangen schilderijen van o.m. Tintoretto, Veronese, Palma il Giovane en Pietro Longhi. Deze renovatie is een gezamenlijk project van alle 25 Comités in de wereld, inclusief het Comité dat vorig jaar in Japan is opgericht.
Wel wil de Soprintendenza. enkele aspecten nog nader bestuderen. Die extra aandacht kan weliswaar vertraging opleveren, maar de ervaring leert, dat renovatie van historische objecten altijd voor verrassingen zorgt en dat minutieuze voorbereiding is geboden. Opnamen met röntgen- en andere scanapparatuur en tal van chemische analyses spelen een centrale rol. Het kan daardoor soms lang duren voordat met het werk begonnen wordt, maar daar staat tegenover, dat de uitvoering vervolgens exact volgens plan verloopt en binnen de begroting blijft. Wij hebben zeer goede ervaring met deze strenge gang van zaken bij de restauratie van de voorgevel van de San Zaccaria en het veelluik van Vivarini achter het hoofdaltaar in de San Tarasio kapel.

Cappella dell'Addolorata

Voor projecten in de verdere toekomst zijn de eerste contacten gelegd met de Soprintendenza, de Unesco en de kerkelijke Curie in Venetië om de ruimte naast de San Tarasio kapel te restaureren (Tot ca. 1460 was die ruimte de zuidelijke zijkapel van de San Tarasio kapel toen deze nog het koor was van de oorspronkelijke San Zaccaria kerk. Het schip van deze oude San Zaccaria bestaat ook nog en deze zou een fase later aan de beurt moeten komen voor restauratie). Gezien de omvang van dit project wordt er over gedacht om samen te werken met een of twee zustercomités.

Het behoeft geen betoog, dat voor deze waardevolle projecten elk tientje broodnodig is en wij danken dan ook alle leden die hun bijdrage voor dit jaar hebben gestort. Als u er niet zeker van bent of u dat ook gedaan hebt, stuurt u dan deze mail retour via de knop “beantwoorden” en we zoeken het voor u uit. (De bijdrage is euro 40,= p.p of euro 55,= voor 2 personen wonend op hetzelfde adres. Bankrekening 3956550 t.n.v. De Poorters, Rosmalen).

Oproep voor assistentie bij het zoeken naar zaalruimte

Leden hebben ons gevraagd of wij onze lezingen vaker zouden kunnen organiseren op locaties buiten de randstad, zoals we gedaan hebben met ledenvergaderingen. Die zijn vorig en dit jaar in Enschede resp. Deventer gehouden. U kunt helpen bij het zoeken naar geschikte locaties door ons te melden als u een dergelijke ruimte kent (minimaal plaats voor 60 personen, zo weinig mogelijk trappen).
Uw bericht graag sturen naar:info@bestuurdepoortersvanvenetie.nl


Lezingen en Venetiëreis

Het eerstvolgende evenement dat wij organiseren zal een causerie zijn met muziekfragmenten getiteld “Een muzikale vogelvlucht over Italië “, waarbij ook Venetië wordt aangedaan.
Deze lezing zal plaatsvinden op zondagmiddag 11 december 2011 in het Muzee Scheveningen (vroeger: Schevenings Museum) Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag / Scheveningen.
Ontvangst vanaf 15.00 uur met koffie/thee. De lezing duurt van 15.30 tot 17.00 uur met korte pauze. Voor bezoekers die moeilijk ter been zijn is het erg fijn dat alles in het Muzee gelijkvloers is.
Spreker zal zijn Dr Mr R.J.C. graaf van Randwijck. Hij doorliep tot zijn pensionering een indrukwekkende loopbaan bij het Openbaar Ministerie, met als laatste functie die van procureur-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam. Vervolgens startte hij een studie muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. In 2008 promoveerde hij aldaar op het proefschrift “Music in Context. Four Case Studies “.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door deze email retour te sturen met de knop “beantwoorden”. Graag wel uw naam vermelden en “lezing 11 december”. Bijdrage aan de onkosten van deze lezing euro 15,= per persoon (te storten op de hierboven vermelde bankrekening)

De cultuurhistorische reis naar Venetië van 14 – 21 oktober 2011 was al dit voorjaar volgeboekt. Aanmeldingen voor de wachtlijst voor 2012 kunnen nog ingediend worden. Bij overtekening van deelname zal, zoals altijd, geselecteerd worden op chronologische volgorde van aanmelding.

Overige nieuwsberichten

1. Het Museum Meermanno in Den Haag organiseert samen met Prof. Dr J.A.A. Biemans een 8-daagse reis in Noord Italië in de periode 29 sept t/m 6 oktober 2011. Standplaats is Verona, vanwaar uit excursies worden gehouden naar andere steden met belangrijke boekenverzamelingen onder welke de Biblioteca Marciana in Venetië. Contact: tel. 020-5892940.

2. In het schitterende Palazzo Grimani (Castello 4858, bij de Campo Santa Maria Formosa) worden de drie schilderijen van Paolo Veronese tentoongesteld die het bijbelse verhaal van Esther uitbeelden en die met financiering van onze zusterorganisatie Save Venice uit de V.S. zijn gerestaureerd. Normaal hangen de doeken in de San Sebastiano kerk (waar Veronese begraven ligt). Tot 25 juli 2011.

3. De voorzitter van de Stichting Nederlands Venetie Comité, Prof. Dr Bernard Aikema, is ook o.m. voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de “Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore” gevestigd in het geboortedorp van de schilder, Pieve di Cadore. (www.tizianovecellio.it). Deze stichting publiceert studies over tal van aspecten van leven en werk van Titiaan.
In de Corriere del Veneto van 17 juni 2011 staat een vraaggesprek met Prof. Aikema, waarin hij o.m. stelt, dat Tiziano de uitvinder en eerste uitbater is geweest van het “copyright”, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. De Venetiaanse regering verleende hem het alleenrecht op het kopiëren van zijn werken. Titiaan nam de topgraficus Cornelis Cort uit de Lage Landen bijna twee jaar in dienst om etsen te maken van zijn schilderijen. De meester zelf bracht vervolgens de finishing touch aan, zoals hij ook met menig schilderij heeft gedaan. De fabbrica d’arte die de firma Gebr. Vecellio was – broer Francesco had de commerciële leiding – was waarlijk een internationaal opererende onderneming in de productie en verkoop van schilderijen en etsen, in sommige opzichten was de werkwijze niet veel anders dan die van de tegenwoordige copyshop, alleen zonder elektronica.

4. Tot slot vermelden wij graag dat ons lid Dr Gustav Leonhardt - niet alleen wereldberoemd organist maar ook jarenlang bestuurslid van de Stichting Nederlands Venetië Comité - op 6 augustus a.s. een orgelconcert zal geven in de Oude Kerk, Oudekerksplein 23, 1012 GX Amsterdam. Aanvang 20.00 uur.
Dit concert maakt deel uit van het 13de Internationaal Orgelfestival. Van 2 juli t.m. 17 september zal elke week op zaterdag een Europese organist een concert geven. (Zie www.oudekerk.nl).

Met vriendelijke groet,
Vereniging De Poorters van Venetië,
Het Bestuur