De Poorters

Door uw lidmaatschap helpt u onze stichting bij haar werkzaamheden en helpt u de schitterende kunstschatten van Venetië te behouden. Tevens krijgt u als lid het Nieuwsbulletin van de Vereniging, een Jaarkroniek en uitnodigingen voor lezingen en een ledendag. Ook kunt u deelnemen aan Venetiëreizen voor leden .

Als u lid wilt worden of uw interesse kenbaar wilt maken, vult u dan het formulier rechts in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Inloggen

Voor vertrouwelijke informatie - ledenlijst e.d. - kunt u inloggen met uw individuele poortercode. Deze code staat vermeld op alle brieven die u van ons ontvangt. Indien u uw code niet meer weet kunt u de code opvragen per email.


Culturele ANBI status

Sinds 1 januari 2008 worden de Stichting Nederlands Venetië Comité (KvK 41200198) en de Vereniging De Poorters van Venetië (KvK 40634200; RSIN/fiscaal nummer 816065688) door de fiscus aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Daardoor hoeven deze instellingen geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen, en kan een donateur giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Dit alles uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen (artikel 6.33 Wet I.B. 2001).

Op de site van de belastingdienst kunt u de Anbi-status vinden. Voor de Vereniging zoekt u exact op:
de poorters van venetie
Voor de stichting zoekt u op:
stichting nederlands venetie comite
Zoals u ziet moeten accenten worden weggelaten.

De Stichting heeft als voornaamste doel restauratieprojecten in Venetië uit te voeren. Zij onderhoudt daartoe de nodige contacten met andere vergelijkbare Comité's, waarmee in voorkomende gevallen samenwerking wordt gezocht om sneller tot Resultaten te komen, en met de Venetiaanse autoriteiten en instellingen. De Vereniging is opgericht met hetzelfde doel bij te dragen aan behoud van cultuurhistorisch waardevol erfgoed in Venetië�. De inkomsten van de Vereniging uit de jaarlijkse ledenbijdrage en uit evenementen voor leden en hun introducé's worden daartoe ter beschikking gesteld van de Stichting.

De beide besturen werken samen en het bestuur van de Stichting bestaat voor een derde uit bestuursleden van de Vereniging.

De Vereniging richt zich in de door haar te organiseren activiteiten vooral op de eigen leden. Door hun contributies, door andere giften en door deelname aan benefietactiviteiten, maken de leden de restauraties financieel mogelijk. Met regelmaat worden leden geïnformeerd over de voortgang van projecten en over activiteiten die worden georganiseerd door de evenementencommissie of het bestuur. Jaarlijks hebben de leden zeggenschap over de Vereniging via de Algemene Ledenvergadering. Zeggenschap over de besteding van de restauratiegelden door de Stichting verloopt via de bestuursleden die tevens lid zijn van het bestuur van de Stichting.

De besturen trachten de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden. Vergoedingen beperken zich tot gemaakte onkosten, zoals reiskosten naar bestuursvergaderingen of verzend- en drukkosten.

Jaarrekeningen

Hieronder vindt u de meest recente jaarrekeningen: